Recent News

On Board Programmable

Προγραμματισμός απ’ ευθείας επί του controller. Δεν απαιτείται κανένα ειδικό software στο PC, laptop ή tablet. Μία σύνδεση ethernet καλωδιωμένη ή ασύρματη μεταξύ του PC και του controller και ένας browser που εκτελείται στο PC, είναι αρκετά για εισαγωγή στον controller και προγραμματισμό ή έλεγχο εκτέλεσης.  Η επικοινωνία γίνεται μέσω ethernet χρησιμοποιώντας HTTP/POST και GET requests.

Εύκολη αναβάθμιση μέσω ethernet. Κάλυψη αναβαθμίσεων εφ’ όρου ζωής.

Όλο το project βασίζεται σε RTOS, έτσι ώστε να υποστηρίζεται concurrent multitasking για τους αλγόριθμους της micro-python.

Ο controller παραδίδεται με σταθερή IP address, η οποία όμως μπορεί να αλλαχθεί από τον προγραμματιστή.

Graphical User Interface

Παρέχεται ένα φιλικό προς τον χρήστη, περιεκτικό αλλά ισχυρό γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης (GUI), παρέχοντας στον προγραμματιστή και στον χρήστη δυνατότητα εύκολου και αποδοτικού χειρισμού. Επίσης παρέχεται ένα καλά οργανωμένο σύστημα βοήθειας και αμέσου πληροφόρησης, που κρατούν τον προγραμματιστή πάντα ενημερωμένο. Κάποιος μη ειδικός στον προγραμματισμό PLC, μπορεί εύκολα να χειριστεί τον controller, να τον προγραμματίσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες του.

Structured Programming

Structured Programming

Ο microcontroller εμπεριέχει μία μικρή βάση δεδομένων γραμμένη σε json, με σκοπό την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων, χρησιμοποιώντας ελάχιστη μνήμη. Ο χώρος αποθήκευσης για τον προγραμματιστή ανέρχεται σε 55 MB για τους micro-python algorithms και τα δεδομένα.

Η εκτελέσιμη δομή είναι ένα Project. Κάθε controller μπορεί να έχει αποθηκευμένα πολλά projects, αλλά μόνο ένα προς εκτέλεση. Κάθε project αποτελείται από routines. Οι routines μπορεί να εμπεριέχουν python code (*.con) ή γραφικά οθόνης (*.scr). Οι con και scr routines επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των global variables, οι οποίες είναι variables που έχουν οριστεί ως global μέσα σε κάθε routine.

Οι scr routines εμφανίζονται σε δύο μορφές, σαν stand alone, που σημαίνει πως καταλαμβάνουν ολόκληρη των οθόνη και σαν scr under a con, που σημαίνει πως εμφανίζονται στην οθόνη σαν modal. Ο αριθμός των con, scr (stand alone) και scr/con (under a con) περιορίζονται μόνο  από την συνολική μνήμη του controller.

Όλα τα IOs αναγνωρίζονται ως “routines without code” και με όλες τις μεταβλητές τους ως global. Έτσι η επικοινωνία με το hardware καθίσταται μία απλή διαδικασία.

Μία “library” είναι ένα project που αποτελείται από con και scr routines, που εκτελεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, για παράδειγμα να ελέγχει έναν λέβητα, έναν ψύκτη, μία αντλία κλπ. Μϊα “library” μπορεί να φορτωθεί από εξωτερική πηγή και να αποθηκευτεί στον controller. Καθ’ όμοιο τρόπο, μία python library, ένα graphic object ή ένα pdf file μπορούν επίσης να εισαχθούν. Ένα project μπορεί να εξαχθεί από τον controller στο PC, laptop ή tablet.

Μία ελεύθερη βιβλιοθήκη από projects, προσφέρεται μέσα από την σελίδα του engineering, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα projects.

 

 

Python code programmed

Python code programmed

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό είναι μία βελτιστοποιημένη έκδοση της micro-python. Ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιεί την micro-python και την Cortex-M CMSIS libraries, με δυνατότητα χρήσης και  εντολών assembly.

Κάθε con routine γράφεται σε Python editor, όπου μπορεί να γραφεί ελεύθερα Python code. Αν φορτωθεί μία βιβλιοθήκη Python, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα όλες οι λειτουργίες της. Κατά την συγγραφή του κώδικα, μία λίστα όλων των global μεταβλητών ανά ρουτίνα εμφανίζεται αριστερά σε στήλη, απ’ όπου εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση. Κάθε μεταβλητή κατά την συγγραφή μιας ρουτίνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως global και να είναι ορατή στις άλλες ρουτίνες. Το μέγεθος του κώδικα περιορίζεται μόνο από την συνολική μνήμη του controller. Τέλος θα απαιτηθεί να γίνει compilation του συνολικού κώδικα των ρουτινών χωρίς εμφάνιση λαθών, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί το project.

Παρόλο που διατηρήθηκαν όλες οι δυνατότητες και οι συναρτήσεις της Python, οι δυνατότητες να επεμβαίνουν απ’ ευθείας στο hardware απενεργοποιήθηκαν. Έτσι η εν λόγω επικοινωνία γίνεται μέσω του δομημένου συστήματος των global μεταβλητών μεταξύ των ρουτινών και των IOs.

 

Graphic Editor
Graphic Editor

Παρέχεται ένα ισχυρό και φιλικό γραφικό περιβάλλον για τον σχεδιασμό και την δημιουργία των scr ρουτινών. Προσφέρονται πολλά ενσωματωμένα γραφικά αντικείμενα, με τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί εύκολα και αποδοτικά να δημιουργήσει περιβάλλον αλληλοεπίδρασης με τον χρήστη και να μεταφέρει Inputs και Outputs στις con και scr ρουτίνες. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν όρια στις δυνατότητες να οργανωθεί και να σχεδιαστεί μία πλήρης και καλαίσθητη γραφική σελίδα.

Περισσότερα εξειδικευμένα γραφικά αντικείμενα μπορεί να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στις scr ρουτίνες.

Auto IO Addressing
Auto IO Addressing

Ο controller μπορεί να υποστηρίξει έως 64 IO modules.

Ένας πίνακας μόνιμης αντιστοίχισης μεταξύ του S/N του chip κάθε IO module και ενός αριθμού (1-64) για κάθε IO module, που δίνεται από τον προγραμματιστή, καθορίζεται κατά την διαδικασία “Auto Addressing”. Μετά από αυτό, και κατά την εγκατάσταση, ο controller μπορεί να γνωρίζει σε ποια θέση βρίσκεται το κάθε IO module.

Ο πίνακας αντιστοίχισης μπορεί να επεκταθεί προσθέτοντας IO modules ή να μειωθεί απεγκαθιστώντας IOs. Ο πίνακας μπορεί επίσης να καταργηθεί κατ’ απαίτηση.

For more information, please contact us: info@hydronic.gr